මෙය මා(හිරුෂාන්) විසින් සකස් කරන ලද්දකි..උපුටා ගැනීම ස්ලිටි සිසුන් සදහා පමණි.මෙය නොමිලේ බෙදාහැරීම පිනිස සකස් කරන ලද්දකි..

Labels:

0 Responses so far.